Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Adatvédelmi nyilatkozata

Hatályos: 2018. május 25.

 

Tartalom

Bevezető

Néhány adat az Aegonról

Mi a célja a jelen tájékoztatónak?

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Mire használjuk a kezelt adatokat?

Készülnek-e rögzített hangfelvételek és mire használjuk azokat?

Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Alkalmazzuk-e az automatizált döntéshozatalt, az ún. profilalkotást?

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?

Meddig tároljuk a személyes adatokat?

Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?

Vezetünk-e nyilvántartást azokról, akik tiltakoztak az adatkezelésünk ellen?

Hogyan tehet panaszt?

Mit tehet Ön az adatok védelme érdekében?

Használ-e a weboldalunk cookie-kat?

 

 

Bevezető

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Aegon/Társaság) holland tulajdonban lévő gazdasági társaság, amely a magyar biztosítási piac egyik résztvevője. Biztosítótársaságként a fő tevékenysége alapján adatkezelőnek minősül. Adatkezelési tevékenységét adatfeldolgozóként számos közreműködő segíti.

Az Aegon elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa, védje a természetes személyek alapvető jogait, különösen a személyes adataik védelméhez való jogukat.

Néhány adat az Aegonról

Székhely: 1091 Bp. Üllői út 1.

Cégjegyzékszám: 01-10-041365

Képviselet: a társaságot az Igazgatóság képviseli, amely jogát az ügyek meghatározott csoportja tekintetében megosztja a munkavállalóival. Az Igazgatóság tagjairól a cégnyilvántartásban talál adatokat.

Hivatalos weboldal: www.aegon.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Schwanner Orsolya

E-mail címe: adatvedelem@aegon.hu

Mi a célja a jelen tájékoztatónak?

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR néven is találkozhat vele) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos (érintett, pl. ügyfél) számára. Adatvédelmi nyilatkozatunk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Az alábbi kérdésekre adunk válaszokat jelen tájékoztatónkban:

 • miért, mihez kérjük az adatait;
 • melyik adatát mire, milyen céllal használjuk;
 • meddig kívánjuk az adatait kezelni;
 • milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Az igényfelmérés, díjkalkuláció elkészítése, biztosítási ajánlatok felvétele, szerződések megkötése és a biztosítás fennállása során  egyaránt kezelünk személyes és különleges adatokat (pl. egészségügyi adat, szakszervezeti tagságra utaló adat, biometrikus /pl. arckép, hang/ adatok) .

Az adatok egy részét közvetlenül az adat tulajdonosától (érintett), vagy a biztosításközvetítő partnertől (pl. alkusz) szerezzük be. Az adatok beszerzése történhet adatbázisokat jogszerűen gyűjtő, azokat jogszerűen értékesítő adatkezelőktől is.

Mire használjuk a kezelt adatokat?

A tárolt adatokat a biztosítási szerződések megkötéséhez, a szolgáltatások teljesítéséhez, üzletszerzési célok megvalósításához, az érintettek tájékoztatásához, valamint jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez használjuk.

Készülnek-e rögzített hangfelvételek és mire használjuk azokat?

Ügyfeleinkkel telefonon történő beszélgetéseinket gyakran rögzítjük. Erről a beszélgetés kezdetén tájékoztatást adunk (pl. a beszélgetést minőségbiztosítási céllal rögzítjük). A minőségbiztosítási cél összefoglaló elnevezés és az alábbi tevékenységeket jelenti:

 • a beszélgetés pontos tartalmának visszakereshetősége panasz- és jogi igények elbírálásához,
 • a beszélgetést folytató munkavállalóink munkájának ellenőrzése,
 • a beszélgetés hangelemzése munkavállalóink oktatása érdekében.

A hangrögzítés jogalapja a biztosító jogos érdeke, amelyet érdekmérlegelési teszttel támasztunk alá.

A rögzítés jellemzően saját rendszerinkben történik és a hangelemzést kivéve nem adjuk át másnak. Vannak beszélgetések, amelyet megbízott partnereink rögzítenek a mi megbízásunk alapján, de ezen beszélgetéseket is mi tároljuk, ha vissza kell hallgatni azokat szintén mi végezzük.

A fentiektől meg kell különböztetni azokat a hangrögzítéseket, amelyeket jogszabály (2014. évi LXXXVIII. törvény) kötelező rendelkezése alapján (panasz bejelentés) végzünk.

A rögzített hanganyagokat a beszélgetés tárgyától függően

 • biztosítási szerződésekkel kapcsolatos ügyekben, terméktípustól függően 10/20 évig,
 • munkavállalói ellenőrzés céljával a beszélgetést követő 3 évig,
 • hangelemzési céllal a beszélgetést követő 1 évig,
 • a panaszbejelentéseket 5 évig őrizzük.

 

Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Adatkezelési tevékenységünket az alábbi jogszabályok alapján, azokat maximálisan betartva végezzük:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR);
 • a magyar Információs Önrendelkezési Jogról és Információ Szabadságról szóló (Info.) törvény;
 • a Biztosítási tevékenységről (Bit) szóló törvény;
 • a Gazdasági Reklámról szóló törvény;
 • a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény.

Adatkezelésünk során jellemzően a GDPR által megjelölt adatkezelési jogalapok közül az érintett hozzájárulását, a szerződés teljesítését, jogszabályi kötelezettség teljesítését és egyes esetekben jogos érdekeink érvényesítését alkalmazzuk.

Az adatkezelési célok és az egyes jogalapok összefüggéseiről a szerződések megkötésekor, illetve marketing vagy más célú adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatást adunk. Ha olyan adatokat küld számunkra, amelyek kezeléséhez a nyilvántartásunk szerint nem rendelkezünk jogalappal, a megküldött adatokat töröljük.

Alkalmazzuk-e az automatizált döntéshozatalt, az ún. profilalkotást?

A biztosítási szerződések megkötése, illetve marketing célú megkeresések során bizonyos esetekben alkalmazunk olyan módszereket, amelyekkel az érintett által megadott információkat számítástechnikai eszközökkel értékeljük. Az értékelés során kialakítjuk az érintett profilját, és ez alapján teszünk javaslatot arra a termékre, ami a legjobban kielégíti az érintett igényeit. Természetesen a javasolt termékről részletes tájékoztatást adunk, és az érintett dönthet úgy, hogy nem kéri az adott szerződést, illetve megjelölhet olyan szempontokat, amik megítélése szerint lényegesek lehetnek a termék kiválasztása során.

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait jogszerűen átadjuk:

 • a biztosítási szerződéskötés folyamatában azon partnereinknek, akik segítenek adatot gyűjteni a biztosító kockázatának felméréséhez;
 • biztosítás-közvetítési céllal azon közvetítőinknek, akikkel jogviszonyban állunk, és akiket a Magyar Nemzeti Bank nyilvános közvetítői regiszterében nyilvántartásba vett;
 • a biztosítási szolgáltatások teljesítése érdekében azon partnereinknek, akik segítenek felmérni a károkat, valamint javítói és egyéb, a biztosítási szerződésben vállalt szolgáltatásaink teljesítésében működnek közre;
 • olyan külső call centereknek (telefonos tevékenységet végző cégeknek), amelyek vagy az ügyféligények felkeltésében, felmérésében, vagy a szerződések megkötésében segítenek;
 • információtechnológiai szolgáltatást nyújtó partnereinknek, akik többek között a biztosító nyilvántartási kötelezettségeinek biztonságos teljesítésében működnek közre.

A fenti partnereink adatfeldolgozók. Az adatok felhasználásról nem hoznak döntéseket, csupán utasításaink alapján teljesítenek megbízásokat bizonyos technikai feladatok kivitelezésében.
Adatfeldolgozást végző partnereink listáját itt érheti el.

Az adatátadások jogalapja többségében a Bit. felhatalmazó rendelkezése, amely szerint

 1. § (1) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
  o)  a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,

Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését az adatkezelő tulajdonosa biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az Aegon nemzetközi cégcsoport Európai Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatait nem kezelik, csupán az adatok technikai továbbítását végzik.

Az adatkezelő tulajdonos adatai: AEGON N.V. (székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia Cégjegyzékszám: 27076669), tulajdonában lévő  EDC Company (Cégjegyzékszám: SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, Egyesült Királyság)

Meddig tároljuk a személyes adatokat?

 • A biztosítási szerződéssel összefüggésben – ha nem jön létre a szerződés -, az igényfelméréstől, vagy az ajánlat megtételétől számítva addig kezeljük az adatokat, ameddig az előzőekkel összefüggésben igény érvényesíthető (5 év);
 • Ha létrejön a szerződés, az őrzési idő addig tart, amíg fennáll a szerződés, illetve a szerződés megszűnését követően addig, ameddig az előzőekkel összefüggésben büntetőjogi igény érvényesíthető (terméktől függően 10 vagy 20 év);
 • Marketing célú üzenetek fogadása, illetve ügyfélprofil készítése érdekében kezelt adatait visszavonó nyilatkozatáig, illetve, ha tiltó listára kerül 50 évig kezeljük;
 • A biztosítóval szerződésben nem álló károsult adatait a káreseménnyel összefüggésben érvényesíthető büntetőjogi igény elévüléséig kezeljük (személyi sérüléses esetekben 20 év, személyi sérülés nélküli esetekben 10 év);
 • Ha az őrzési időről jogszabály kötelező rendelkezést tartalmaz (pl. panaszügyek), úgy a jogszabályban előírt idő leteltéig kezeljük az adatokat.

Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?

Hozzáférési jog

Ön hozzáférést kérhet személyes adataihoz. E jog gyakorlása esetén tájékoztatjuk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja;
 • a személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az erre az adattovábbításra vonatkozó garanciák.

A hozzáférés jogának gyakorlása esetén az Önről kezelt személyes adatok másolatát is az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az első esetben ez ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

A helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve — figyelembe véve az adatkezelés célját – Ön kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat a következő esetekben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (lásd alább), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a biztosító vagy harmadik fél jogos érdeke alapján végzett adatkezeléseó ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen tiltakozik;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban került sor.

A törléssel kapcsolatban – ha a fenti feltételek fennállnak — az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennünk az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés joga alól a vonatkozó jogszabály számos kivételt állapít meg (pl. az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlásához, jogi igények érvényesítéséhez, stb). Ha ilyen körülmény fennáll, arról természetesen Önt a kérelem benyújtását követően tájékoztatjuk.

Az adatkezelés korlátozása

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A fenti esetekben a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás esetleges feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy  a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat (ha ez technikailag lehetséges) egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. E jogával Ön abban az esetben élhet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozás joga, a hozzájárulás visszavonása

Ön élhet a tiltakozás jogával is olyan esetekben, amelyekben az adatkezelés jogalapja a biztosító vagy harmadik fél jogos érdeke, esetleg az adatkezelés közérdekű gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti, de ahhoz, hogy az ügyintézést meggyorsítsuk, kérjük itt jelentse be: Adattulajdonos jogérvényesítési kérelem

Automatizált döntéshozatal

Önnek jogai vannak az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban is. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. E szabály alól a vonatkozó jogszabály kivételeket is megállapít; ezekről az Ön jogérvényesítése során tájékoztatjuk.

Az elhunytak adataival kapcsolatos jogok

Az érintett halálát követő öt éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához valamint a tiltakozáshoz fűződő jogot az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz fűződő jog, valamint — ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlására.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
A hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait nem köteles megadni egyik adatkezelési célhoz sem, de ha a biztosítási szerződés megkötéséhez nem adja meg a kért adatokat, úgy nem tudunk szerződést kötni Önnel.

 

Vezetünk-e nyilvántartást azokról, akik tiltakoztak az adatkezelésünk ellen?

Igen, vezetünk egy tiltó listát annak érdekében, hogy véletlenül se feledkezzünk meg arról, ha Ön nem kíván tőlünk üzletszerzési célú üzeneteket kapni. Ezen adatkezelésünk jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. A kezelt adatok köre az érintett elérhetőségi adatai.

A jelen esetben fennálló adatkezelői jogos érdek kettős: ahhoz fűződik, hogy az adatkezelő ne küldjön direktmarketing-célú üzeneteket olyan személyeknek, akik ilyeneket nem kívánnak fogadni, és ezzel (1) megakadályozza üzleti jóhírneve sérülését és (2) nyilvántartások vezetésével eleget tegyen a vonatkozó, a küldés tilalmát megfogalmazó szabályoknak, amennyiben ilyenek léteznek az adott csatorna tekintetében.

Hogyan tehet panaszt?

www.aegon.hu/ugyintezes/panaszbejelentes.html

 1. A panasz bejelentésének módjai

1. Szóbeli panasz

 1. a) személyesen:
  – valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben (ügyfélszolgálati Irodák, ügyfélkapcsolati pontok), azok nyitvatartási idejében. Az irodák címe, és nyitvatartási ideje a https://www.aegon.hu/elerhetosegek/kiemelt-ugyfelszolgalati-irodak.html weboldalon található.
  b) telefonon:
  – +36-1-477-4800 (hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00-16:00, csütörtök 7:00-19:00)

2.     Írásbeli panasz

 1. a) személyesen vagy más által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben átadott irat útján
  b) postai úton: Központi panasziroda 1813 Budapest, Pf. 245
  c) telefaxon: +36-1-476-5791
  d) elektronikus úton: Panaszbejelentés honlapon elhelyezett panaszbejelentőn vagy a panasz@aegon.hu e-mail címen. E-mailen biztonsági okokból csak általános információkat adunk, a panaszra adott érdemi választ postai úton küldjük meg.
  e) adatkezelési ügyben: elektronikus levélben: adatvedelem@aegon.hu

3.     Meghatalmazott útján:

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is, azonban tájékoztatjuk, hogy a biztosítási szerződését érintő adatok biztosítási titoknak minősülnek, ezért a meghatalmazott kizárólag akkor láthat el képviseletet, ha a meghatalmazás olyan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba van foglalva, amely tartalmazza a biztosítási szerződés számát és a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad:

Eseti meghatalmazás dokumentum

Mit tehet Ön az adatok védelme érdekében?

Ha olyan eseményt észlel, ami megítélése szerint sértheti az Ön, vagy mások személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, jelezze itt: Adatvédelmi incidens bejelentő

Kérjük, hogy a bejelentés során adjon meg minden rendelkezésre álló információt, hogy mielőbb intézkedhessünk!

Használ-e a weboldalunk cookie-kat?

Igen, a weboldalakon mi is használunk cookie-kat (sütik). Mit kell tudni ezekről?

Csak akkor használjuk a sütiket, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárul.

HTTP-süti (angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld az Ön webböngészőjének, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés (kattintás) alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a webszervernek lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

Kérjük, az oldalaink meglátogatásakor az “Elfogadom” gomb megnyomásával fogadja el a cookie (“süti”) használatot.

cookie minta 

IRÁNYELV COOKIE-k KEZELÉSÉRE

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cookie-kat szeretne küldeni a számítógépére, hogy a felhasználói élményt megnövelje.

Az uniós előírások értelmében tájékoztatjuk arról, hogyan használjuk a cookie- kat.

Ezt a tájékoztatót az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzék száma: 01-10-041365) hozta létre azzal a céllal, hogy összefoglalja a cookie- k használatával kapcsolatos legfontosabb információkat.

Számunkra fontos, hogy megóvjuk a személyes adatait, és nyíltan beszéljünk azok felhasználási módjáról. Az információk tájékoztató jellegűek, és segítenek abban, hogy a webhelyeinken eltöltött idő élvezetes legyen.

Tehát: mi az a cookie?

Kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a gépen. A célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, mivel foglalkozott az ott töltött idő alatt. Így tárolja például azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban.

Többféle cookie típus létezik, és nélkülük a webhelyek nem az Ön által megszokott módon működnek. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. webhelyei is cookie-k segítségével biztosítják a legjobb felhasználói élményt, és csakis a legszükségesebb és leghasznosabb cookie-kat alkalmazzák.

Az új szabályozásoknak megfelelően felsoroltuk a webhelyen használt cookie-k típusait, így eldöntheti, hogy megtartja-e őket, törli a már meglévőket, vagy mindet letiltja.

Milyen típusú cookie-k találhatók az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. webhelyein?

A cookie-k lehetnek a munkafolyamat idején érvényes, vagy állandó cookie-k és megkülönböztetjük az első féltől, illetve a harmadik féltől származó cookie-kat. Az alábbiakban elmagyarázzuk, mit is jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt cookie- kat, illetve azt, hogy miért használjuk őket.

A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k

A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlapra tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlap számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k ideiglenesek és lejárnak, amint bezárja a böngészőjét, vagy amikor kilép a honlapról.

Állandó cookie-k:

Az állandó cookie-k olyan cookie-k, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak, vagy műveleteinek a felidézését a honlapra tett későbbi látogatás során is.

A honlap üzemeltetőjétől származó cookie-k:

Ezek a böngészett honlap üzemeltetőjétől, honlapjáról érkező cookie-k.

A harmadik fél cookie-jai:

A cookie-k lehetnek még saját (belső) vagy harmadik féltől származó (külső) cookie-k. A belső cookie-kat az Ön által felkeresett Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. webhely, míg a külső cookie-kat valaki más állítja be. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., kizárólag olyan külső cookie-k elhelyezését engedélyezi, melyeket előzetesen jóváhagyott.

A weboldalaink egyszerű és könnyű használhatóságának fejlesztése érdekében a Google analytics szolgáltatásait használjuk. A használat során első lépésben anonimizáljuk, így semmilyen személyes adat nem kerül továbbításra a Google felé.

A Google Analytics (a Google ingyenes statisztikai programja) fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják, úgy, mint az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett aloldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra. További információ eléréséhez látogassa meg a következő oldalt: http://www.google.com/analytics. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. által alkalmazott cookie- k felsorolását az az alábbi táblázat tartalmazza:

Cookie típusa Forrás Cél Lejárat Hogyan lehet letiltani ?
Alapvető cookie:

Cookie neve: SESSID_hash

backend Ez a cookie tárolja, a munkamenet azonosítóját. A cookie értéke egy hash kulcs.  

Az ilyen célból beállított cookie a munkamenet végén lejár.

A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.
Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.
_ga analytics.js Used to distinguish users. 2 years A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.
Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.
_gat analytics.js Used to throttle request rate. 10 minutes A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.
Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.
cookiepolicy inline Ez a cookie tárolja, ha elfogadta a Cookie-k kezelésének irányelvét. A cookie értéke 1-es. 2 év A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.
Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.

 

A cookie-k jóváhagyása

Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön hozzájárulása esetén helyezünk el cookie-kat. Ezt a hozzájárulást a cookie-kra vonatkozó előugró ablak „Elfogadom” gombjára kattintással tudja megadni. Amennyiben nem szeretné a honlapunkhoz kapcsolt cookie-k elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, a webhely nagy valószínűséggel nem fog megfelelően működni. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a cookie-k használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a cookie-kat az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

Cookie-k beállítása és törlése

Ha úgy dönt, hogy inkább mellőzi a cookie-k használatát, törölje ki őket a böngészője cookie-mappájából. A böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg egy-egy cookie tárolása előtt. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. Ha további kérdései merülnek fel, javasoljuk az ‘All About Cookies’ webhely meglátogatását: http://www.allaboutcookies.org

A más webhelyekre mutató hivatkozások

Ez a webhely más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a más webhelyek cookie-jaiért/nyomon követésre szolgáló technológiai megoldásaiért nem vállalunk felelősséget, és cookie-król szóló jelen irányelvek az ilyen webhelyekre nem vonatkoznak.

A cookie-kal kapcsolatos irányelvek módosítása

Ha jelen irányelv változik, akkor a módosított irányelvet külön értesítés nélkül ezen a webhelyen tesszük közzé. A cookie-kkal kapcsolatos irányelv utolsó frissítésének időpontja: 2017. augusztus.

 

A célonkénti részletes adatvédelmi tájékoztatást itt találja:

 

Adatvédelmi tájékoztatók