Adatvédelmi tájékoztató csoportos biztosításokhoz

Bevezető:

Tájékoztatjuk, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.  a Biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) alapján, fő tevékenysége keretében biztosítási szerződéseket köt. A szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez személyes és különleges adatokat kell kezelnünk.  A kezelni kívánt adatok köre a biztosítási terméktől függően változik. Az adott termékhez szükséges konkrét adatokról az ajánlattételt megelőzően a Biztosító által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokból tájékozódhat. A szerződés megkötéséhez csak olyan adatokat kérünk, amelyek elengedhetetlenek az Ön azonosításához, a Biztosító kockázatának felméréshez, és ha létrejön a szerződés, a szerződés hatálya alatti kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás teljesítéséhez. Ezek egy részét jogszabály kötelező rendelkezése, más részét a Biztosító határozza meg az adatkezelés céljával összhangban.

Ha egészségügyi adatokra van szükség a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez erről külön tájékoztatjuk és az adatok kezeléséhez hozzájárulását kérjük.

A szükséges adatokat a biztosítási szerződéskötésre ajánlatot tevő szerződőtől kérjük, aki/amely megjelöli a biztosítási szerződés biztosítottjait (pl. csoportos biztosítás), illetve ha az utóbbiak személyében változás állna be, a megváltozott személyek adatait.

Csoportos biztosítások esetén a biztosított személyét a szerződő határozza meg és tarja nyilván, azonban a szerződés teljesítéséhez a Biztosítónak is szüksége lehet adatokra, ilyenkor a szerződő a mindenkor aktuális biztosítotti adatokat a Biztosító rendelkezésre bocsátja. A Biztosító azon biztosítottak adatait, akiknek a biztosítotti jogállása a szolgáltatás esedékessége előtt megszűnik, törli.

Annak érdekében, hogy a személyes és különleges adatai tekintetében az önrendelkezési jogát gyakorolni tudja, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei:

Adatkezelő:

Neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Képviselője:   Bodor Péter és Szombat Tamás

Elérhetőségük:

e-mail: https://www.aegon.hu/adatbiztonsag

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Neve: dr. Nagy László

e-mail: adatvedelem@aegon.hu

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelőként a Biztosító az Ön adatait

  • ha a biztosítási szerződés létrejön, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban R) cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése),
  • ha ajánlatot tesz, de a biztosítási szerződés nem jön létre, a R 6. cikk (1). bekezedés f) pontja (a Biztosító vagy harmadik személy jogos érdeke), illetve a Bit. 143. § (1). bekedése[1]

alapján kezeli.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a biztosítási szerződés megkötése, teljesítése érdekében kívánja felhasználni.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

A Biztosító (adatkezelő) az Ön személyes adatait átadja annak a biztosításközvetítőnek, akinek a közvetítésével létrejött az Ön szerződése, vagy ha a közvetítő személye változik, annak a közvetítőnek, aki megbízást kap a szerződés gondozására. Utóbbiról a megbízást megszerző közvetítőtől közvetlenül kap tájékoztatást.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését az adatkezelő tulajdonosa (AEGON N.V. székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia Cégjegyzékszám: 27076669) tulajdonában lévő  EDC Company (Cégjegyzékszám: SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, Egyesült Királyság) kiszervezett tevékenység keretében biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az AEGON nemzetközi cégcsoport Európai Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatait nem kezelik, csupán az adatok technikai továbbítását végzik.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes és különleges adatokat a Biztosító addig kívánja kezelni, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető, vagyis az elévülésre irányadó szabályok alapján az ötéves elévülési időn belül.

Ha a szerződés létrejön, akkor a szerződés hatálya alatt, illetve ha megszűnik, a megszűnést követően

  • életbiztosítási szerződés esetén 20 évig,
  • nem-élet biztosítási szerződés esetén 10 évig

kezeljük.

Az érintett jogai:

Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az Önre vonatkozó személyes adatokról, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, hogy ha biztosítási szolgáltatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a biztosítási szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatafeldolgozóhoz továbbítsuk feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelésünk ellen bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
A hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás:

A biztosítási szerződés kezelése során időnként alkalmazunk automatizált döntéshozatalt, amivel szemben ha véleménye van, vagy kifogást kíván benyújtani, vagy ha az automatizált döntési folyamatba emberi beavatkozást kér, azt a Biztosító fenti elérhetőségein bármikor megteheti.

További célú adatkezelés:

Tájékoztatjuk, hogy ha a rendelkezésünkre bocsátott adatait az előzetes tájékoztatásban megjelölttől eltérő célra kívánjuk használni, arról külön tájékoztatjuk.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

 

[1] 143. § (1) A Biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.