“Ön hogy látja a közlekedési kultúrát sofőrként? – felmérés 2017” promóciós nyereményjáték szabályzata

Nyeremények: 3 db 30.000 Ft értékű „Mol Blue” üzemanyagkártya

Nyertesek:

  • Szabóné BiterTímea, 8000
  • Fuchs János, 2610
  • Kajdi Jenő, 8000

A nyerteseknek gratulálunk!

 

Jelen nyereményjáték szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hivatalos honlapján (www.aegon.hu) meghirdetett „Ön hogy látja a közlekedési kultúrát sofőrként? – felmérés 2017” elnevezésű promóciós nyereményjátékra (továbbiakban: Nyereményjáték) vonatkozó feltételeket tartalmazza.

1. A játék Szervezője és az Adatkezelők

A játék szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési azonosítóink: 55534/2012 – 55547/2012; 55837/2012-55847/2012) továbbiakban Szervező, valamint az Aegondirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867) továbbiakban együtt Adatkezelők. Az Adatkezelők adatkezelési gyakorlatáról a társaság honlapján www.aegon.hu érhető el további információ.

2. A játék célja

Szervező célja, hogy a nyereményjátékban önkéntesen résztvevő személyek adataiból a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel összhangban (Grt.) üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állítson össze.

A játékban való részvétel során a Szervező a fent meghatározott céllal az Ön által önkéntesen megadott személyes adatait, elérhetőségeit, valamint kérdésekre adott válaszait tárolni, kezelni és felhasználni kívánja.

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelést bármikor visszavonhatja, illetve azok kezelését megtilthatja, továbbá a Szervező esetleges adatkezeléssel összefüggő hiba esetén Ön a panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

3. A játék időtartama

A játék 2017. szeptember 4-től 2017.decembőr 14-ig tart.

A nyereményjáték végén az összes résztvevő között 3 db 30.000 Ft értékű „Mol Blue” üzemanyagkártya kisorsolására kerül sor 2017. december 18-án, 11 órakor. Az említett sorsolás az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Online Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság felügyeletével, a játékszabályzat 6. pontjában leírtak szerint, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történnek, amely biztosítja a véletlenszerűséget.

A nyeremény sorsolásának helyszíne: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. A játék eredményét a nyertes azonosítása és hozzájárulása után teszi közzé a Szervező a https://www.aegon.hu/nyertesek weboldalon.

4. Nyeremény

A játék végén 3 db 30.000 Ft értékű „Mol Blue” üzemanyagkártya kerül kisorsolásra az összes résztvevő között. Az üzemanyagkártyák főbb paraméterei a következők:

  • 30.000 Ft értékű üzemanyagkártya
  • 1 évig érvényes, több mint háromszáz töltőállomáson használható, akár a nap 24 órájában is.
  • A kártyával minden, a MOL-töltőállomásokon kapható üzemanyag, shop-termék és szolgáltatás megvásárolható

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges beszerzési nehézségek esetén paramétereiben hasonló, az ajándék értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a nyertes számára.

Az üzemanyagkártya használatával kapcsolatban további információt az alábbi oldalon kérhet: https://mol.hu/hu/

A nyereményt a Szervező a sorsolást követően az akciós feltételek teljesülése esetén a nyertesek beazonosítása után 1-2 munkanapon belül juttatja el a nyertesnek. Az ajándékokat a postai úton, ingyenesen szállítjuk házhoz.

A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

5. A nyereményjátékban történő részvételi módok és azok feltételei

A nyereményjátékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt a nyereményjátékban önkéntesen vesz részt.

A nyereménysorsoláson kizárólag az vehet részt, aki elfogadta a Ön hogy látja a közlekedési kultúrát sofőrként? – felmérés 2017 című szabályzatot és maradéktalanul megfelel a jelen pontban előírt részvételi feltételeknek, valamint a részvétellel vállalja, hogy nyertesként történő kisorsolása esetén a Szervező az adatait (név, irányítószám, településnév) közzétegye a https://www.aegon.hu/nyertesek weboldalon.

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó 2017. szeptember 4 és 2017. december 14 között a résztvevő adatait hiánytalanul megadva töltse ki a “Ön hogy látja a közlekedési kultúrát sofőrként? – felmérés 2017” kérdőívet az erre a célra létrehozott webfelületen.

  • Azok a személyek, akik meghívó e-mailből egy egyedi azonosítót tartalmazó linken keresztül jutottak el a kérdőív oldalára korábbi regisztrációjukkal és korábbi regisztrációjuk során megadott hozzájárulásukkal vehetnek részt a játékban. Ők jelen játék szabályzatát a meghívó e-mailből megismerhetik, és azt a kérdőív kitöltésével automatikusan elfogadják, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy nyerés esetén a játék hitelességének megőrzésének érdekében, a Szervező közzétegye adataikat (név, irányítószám, település név) a https://www.aegon.hu/nyertesek
  • Amennyiben a kérdőívet kitöltő személyek nem egyedi azonosítót tartalmazó linken keresztül jutnak el a kérdőív oldalára, a kérdőív kitöltése után regisztrálniuk kell a szükséges adatok megadásával (név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám)
  • valamint a játékszabályzat és hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával vehetnek részt a nyereményjátékban.

Tájékoztatjuk, hogy a Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A Szervezőt továbbá nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt. A kérdőívet minden játékos csak egyszer tudja kitölteni. Minden kérdőívet kitöltő játékos a kérdőív kitöltése után e-mail címére egy visszaigazoló e-mailt kap.

6. A nyertesek és pótnyertesek kiválasztása

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek az 5. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és telefonszámán kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés illetve telefonhasználat miatt. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (3 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 3 munkanapot vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel sem telefonon, sem e-mailen, a nyertes jogosultsága elvész.

A sorsolások alkalmával, a nyertesekkel egy időben 4 pótnyertes kisorsolására is sor kerül, akik a sorsolás során egyedi sorszámot kapnak. Amennyiben a valamelyik nyertes ajándékra való jogosultsága elvész, az egyedi sorszámot alapul véve a sorrendben az első helyet elfoglaló pótnyertes lép a helyére.

7. A nyereményjátékból kizártak köre

(a) Szervező és leányvállalatainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói;

(b) Szervező értékesítési partnerei, e cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói,

(c) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

8. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációnál megadott adatait (név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám) az Adatkezelők a jelen szabályzatban 3. pontjában megjelölt célból visszavonásig kezeljék.

Adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálást követően Önnek bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az alábbi elérhetőségeken tudja hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

Aegon Magyarország Biztosító Zrt:
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.,
E-mail: online@aegon.hu,
Online leiratkozás: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html.

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

9. Fogalmak:

Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1).bekezdés 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Üzletszerzési lista: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 2. §-ának 4. pontja szerint kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 2. §-ának 9. pontja szerint kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.