Tájékoztató a felügyeleti szerv változásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MNBtv.) meghatározott rendelkezések alapján a korábbi szabályzatok a társaság felügyeletére és a jogorvoslatra szóló rendelkezései módosulnak:

A törvény értelmében a 2013. október 1-től a Biztosító Társaság felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el.

Felügyeleti szervünk:

Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.

A jogosult, a biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti.

Jogorvoslati lehetőségek:

  • Pénzügyi Békéltető Testület: A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest, Pf 172., telefon: 061-489-9700, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu. Bővebben a https://www.mnb.hu/bekeltetes honlapon kaphat tájékoztatást.
  • Fogyasztóvédelmi eljáráshoz: A szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, 2013. évi CXXXIX. MNB tv. fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777. telefon: 06-40-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu. Bővebben a www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapon kaphat tájékoztatást.


    A kérelem benyújtásához formanyomtatvány költségmentes megküldését kérheti az alábbi elérhetőségeken: Telefonon: 061-477-4800; postai úton: 9401 Sopron, Pf. 22.; és e-mailen: ugyfelszolgalat@aegon.hu

  • Bíróság: az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság (www.birosag.hu )