FATCA tájékoztatás

FATCA adatkezelés

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (továbbiakban: FATCA törvény) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében, a Bit. 167/D. § alapján  a biztosító az alábbi intézkedésekről tájékoztatja a szerződőket.

Jelen szerződés aláírásakor, illetve a szerződő személyét érintő módosításakor a Biztosító köteles elvégezni a szerződő, szolgáltatás teljesítésekor pedig a kedvezményezett illetőségvizsgálatát, valamint a magyar adóhatóság felé köteles bizonyos esetekben adatot szolgáltatni.

Illetőségvizsgálat alatt azt kell érteni, hogy a szerződőnek (kedvezményezettnek) és a biztosítottnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy amerikai adóilletőségű-e, jogi személy szerződő esetében pedig arról, hogy amerikai alapítású-e, ez utóbbi esetben nemleges válasz esetén arról, hogy a FATCA törvény szempontjából pénzügyi intézmény-e. Igenlő válasz esetén e személyek kötelesek megadni az amerikai adóhatóság által számukra kiadott azonosítójukat.

A biztosító az elvégzett illetőségvizsgálat alapján az adó-, és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvényben (továbbiakban: Aktv.) foglalt határidőkben a magyar adóhatóság felé köteles adatszolgáltatást teljesíteni a következő feltételek bármelyikének teljesülése esetén:

  • a szerződő / kedvezményezett természetes személy amerikai adóilletőségű; vagy
  • a szerződő / kedvezményezett jogi személy amerikai alapítású vagy a FATCA törvény szempontjából pénzügyi intézménynek minősül; és
  • amely biztosítási szerződések év végi készpénz egyenértéke (azaz élő szerződés esetén a pénzalap értéke, kifizetés esetén a kifizetés összege) 2014.07.01-én vagy azt követően létrejött biztosítási szerződések esetében meghaladja az 50 000 USD-t, 2014.07.01-ét megelőzően létrejött szerződések esetén pedig  a 250 000 USD-t; vagy
  • a szerződő / kedvezményezett az adóilletőségéről nem tett nyilatkozatot, így a FATCA törvény alapján nem együttműködő ügyfélnek minősül.

A biztosító a fenti feltételek bármelyikének teljesülése esetén az alábbi adatokat szolgáltatja a magyar adóhatóság felé:

  • az ügyfél neve, címe
  • az ügyfél SSN, EIN vagy GIIN azonosítója
  • a biztosítási kötvény száma
  • a készpénz egyenérték és annak devizaneme.

FATCA hatálya alá nem tartozó életbiztosítások