aegon-parvest-eszkozalap

BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2021. június 9-től

Az eszközalap kizárólag a BlackRock Global Fund – Continental European Flexible Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: kontinentális európai részvények.

Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy az elérhető jövedelmet maximalizálja, a tőke növekedése és az eszközökön elért hozamok révén.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A BlackRock Global Fund – Continental European Flexible Fund befektetési politikája:

Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be, amelyeket illetőségük szerint az Egyesült Királyság nélküli Európához tartozó, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok bocsátottak ki.

Az Európa kifejezés az európai országokra vonatkozik, ideértve Kelet-Európát és a  Szovjetunió volt tagországait, de ide nem értve az Egyesült Királyságot. A piaci feltételektől függően az Alap célja az, hogy olyan társaságok részvényjellegű értékpapírjaiba fektessen be, amelyek a befektetési tanácsadó véleménye szerint alulértékeltek (vagyis részvényeik árfolyama nem tükrözi azok mögöttes értékét), vagy jó növekedési potenciállal rendelkeznek. A befektetési tanácsadó (IA) származtatott pénzügyi eszközöket (FDI-ket) (azaz olyan befektetéseket, amelyek árfolyama egy vagy több mögöttes eszközön alapul) használhat befektetési célokra az Alap befektetési céljának elérésére és/vagy az Alap portfólióján belüli kockázat mérséklésére, a befektetési költségek csökkentésére és kiegészítő jövedelem generálására. Az Alap, az FDI-ken keresztül, változó összegű piaci tőkeáttételt hozhat létre (amikor az Alap eszközeinek értékét meghaladó piaci kitettség jön létre). Az Alap aktívan kezelhető, és az IA-nak jogában áll kiválasztani az Alap befektetéseit. Ennek keretében az IA az FTSE World Europe ex UK Indexre támaszkodik az Alap portfóliójának megalkotásakor, valamint kockázatkezelési célokra annak biztosítása érdekében, hogy az Alap által vállalt aktív kockázat (azaz az Indextől való eltérés mértéke) továbbra is megfelelő legyen az Alap befektetési célja és politikája szempontjából. Az IA-t a befektetések kiválasztásakor nem kötik az Index alkotóelemei vagy súlyozása. Az IA saját mérlegelési jogkörét is felhasználhatja az Indexben nem szereplő értékpapírokba történő befektetéshez annak érdekében, hogy kihasználhasson bizonyos befektetési lehetőségeket. A befektetési cél és politika földrajzi kiterjedése azonban korlátozhatja a portfólióállományok Indextől való eltérésének mértékét.

Az alap referenciaindexe az FTSE World Europe ex UK Index.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2022. június 1-től

A környezeti ügyekhez kapcsolódó fenntarthatósági kockázat többek között a klímakockázatot jelenti, mind fizikai, mind átállási kockázatként. A fizikai kockázat a klímaváltozás fizikai, akut vagy krónikus hatásaiból ered. Például a gyakori és heves, az éghajlattal kapcsolatos események befolyásolhatják a termékeket, a szolgáltatásokat és az ellátási láncokat. Az átállási kockázat – legyen az politikai, technológiai, piaci, vagy reputációs (hírnévhez kapcsolódó) kockázat – az alacsony széndoxid-kibocsátású gazdasághoz történő igazodásból ered, a klímaváltozás kezelése érdekében. A társadalmi ügyekhez kapcsolódó kockázatok többek között a munkához kapcsolódó jogokat és a közösséghez fűződő kapcsolatokat jelentik. Az irányításhoz kapcsolódó kockázatok többek között az igazgatóságok függetlenségét, a tulajdonlást és ellenőrzést, vagy az átvilágítások és az adózás kezelését jelentik. Ezek a kockázatok hatással lehetnek a kibocsátó működési hatékonyságára és ellenálló képességére valamint a róla a nyilvánosságban kialakult képre és hírnevére, befolyásolva annak profitját, illetve a tőkenövekedését, végső soron pedig az alap befektetéseinek értékét.

A fenntarthatósági kockázat több, meglevő kockázaton (többek között piaci, likviditási, koncentrációs, hitel, eszköz-forrás eltérések, stb.) keresztül jelenhet meg. Példának okáért az alap befektethet egy olyan kibocsátó kötvényébe vagy részvényébe, amelynél fennáll a lehetősége a bevételek csökkenésének vagy a kiadások növekedésének fizikai klímakockázat (pl. az ellátási láncok zavaraiból eredő alacsonyabb termelési kapacítás, keresleti sokkokból eredő alacsonyabb értékesítés, vagy magasabb működési vagy tőkeköltségek) vagy átállási kockázat (például a széndoxid-intenzív termékek és szolgáltatások iránt lecsökkent kereslet vagy a változó beszerzési árak miatt megnövekedett termelési költségek) következtében. Ennek eredményeként a fenntarthatósági kockázati tényezők jelentős hatással lehetnek egy adott befektetésre, növelhetik az ingadozást, befolyásolhatják a likviditást és az alap befektetési jegyei értékének csökkenéséhez vezethetnek.

A fenti tényezők mindegyike, vagy azok kombinációja előre nem jelezhető hatással lehetnek az alap befektetéseire. Normális piaci körülmények között az ilyen események jelentős hatással lehetnek az alap befektetési jegyeinek értékére. A kockázatok figyelembe vétele és kezelése egyidejűleg történik, jelentőségüknek és az alap befektetési céljának megfelelő sorrendben. A fenntarthatósági kockázat hatásai idővel várhatóan változni fognak, valamint új fenntarthatósági kockázatok kerülnek beazonosításra, ahogy további adatok és információk válnak elérhetővé a fenntarthatósági tényezőkre vonatkozóan, illetve ahogy a fenntartható pénzügyekre vonatkozó szabályozás fejlődik. Ezek az újonnan felmerülő kockázatok további hatással lehetnek az alap befektetési jegyeinek értékére.

A környezeti (environmental – E), társadalmi (social – S) és irányítási (governance – G, együtt „ESG”) befektetést gyakran összekapcsolják, vagy felcserélve használják a „fenntartható befektetéssel”. A BlackRock a fenntartható befektetést egy általános keretrendszerként határozta meg, az ESG-t pedig mint adat eszköztárat megoldásainak azonosításához és információkkal történő ellátásához. A BlackRock az ESG integrációt úgy határozza meg, mint a lényeges ESG információk beépítésének gyakorlatát a befektetési döntésekbe a kockázattal korrigált hozamok növelése érdekében. A BlackRock felismerte a lényeges ESG információk jelentőségét minden eszközosztályban és portfóliókezelési stílusban. A befektetési tanácsadó figyelembe veheti a fenntarthatósági megfontolásokat befektetési folyamataiban minden befektetési platformon. Az ESG információk és fenntarthatósági kockázatok figyelembe vételre kerülnek a befektetési elemzésekben, a portfólióépítésben, a portfólió felülvizsgálatnál és képviseleti politikájában. A befektetési tanácsadó a befektetési folyamatban a teljes információs halmazon belül figyelembe veszi az ESG elemzéseket és adatokat, beleértve a fenntarthatósági kockázatokat, és dönt ezen információk jelentőségéről. Az ESG elemzések nem az egyedüli szempontok a befektetési döntések során és hogy az ESG elemzések a befektetési döntésekben milyen mértékben kerülnek figyelembe vételre, az alap fenntarthatósági jellemzői vagy céljai alapján kerül meghatározásra. Az ESG adatok befektetési tanácsadó általi értékelése szubjektív lehet és idővel változhat a felmerülő fenntarthatósági kockázatok vagy a változó piaci feltételek fényében. Ez a megközelítés összhangban áll a befektetési tanácsadó azon jogszabályi kötelezettségével, hogy az alapot annak befektetési céljával és politikájával összhangban, az alap befektetőinek legjobb érdekei szerint kezelje. A vállalat Kockázat és Mennyiségi Elemzés csoportja a befektetési tanácsadóval együttműködve áttekinti a portfóliót annak érdekében, hogy a hagyományos pénzügyi kockázatok mellett a fenntarthatósági kockázatok is rendszeresen figyelembevételre kerüljenek, a befektetési döntések a lényeges fenntarthatósági kockázatok figyelembe vételével szülessenek meg, a portfóliót fenntarthatósági kockázatoknak kitevő döntések átgondoltan szülessenek meg, a kockázatok megosztásra kerüljenek és az alap befektetési céljaihoz igazodó mértékűek legyenek. A BlackRock az ESG integrációt a befektetési tanácsadó által figyelembe vett információk körének szélesítéseként fogja fel, a befektetési elemzések fejlesztése és a fenntarthatósági kockázatoknak az alap befektetéseire kifejtett valószínű hatások megértése érdekében. A befektetési tanácsadó különböző közgazdasági és pénzügyi mutatókat értékel, köztük ESG adatokat és elemzéseket, az alap céljainak megfelelő döntések meghozatala érdekében. Ez lehet harmadik féltől származó, ide vonatkozó elemzés vagy adat, saját elemzés vagy elköteleződési nyilatkozat, valamint a BlackRock Képviseleti Politikájából származó input.

A fenntarthatósági kockázatok a befektetési folyamatok különböző lépéseinél azonosíthatók, adott esetben az elemzések, allokáció, kiválasztás, portfólióépítési döntések vagy irányítási elköteleződés kapcsán és az alap kockázati és hozamcéljai viszonylatában kerülnek figyelembe vételre. Ezen kockázatok értékelése a lényegességük (azaz a befektetés hozamaira gyakorolt hatás valószínűsége) alapján, egyéb (pl. likviditási, értékelési, stb.) kockázatokértékelésével együtt történik. Az ESG integráció nem változtatja meg az alap befektetési célját, nem korlátozza a befektetési tanácsadó által megcélozható befektetési univerzumot és nem jelenti azt, hogy az alapban ESG- vagy fenntarthatósági fókuszú befektetési stratégia, vagy bármilyen kizáró jellegű szűrő kerülne alkalmazásra. Hasonlóképp, az ESG integráció nem korlátozza a fenntarthatósági kockázatok hatását az alapra.

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

*A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.