Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. adatvédelmi tájékoztatója külső szolgáltató igénybevételével történő telefonos ügyintézéshez

Személyes adatainak biztonságos kezelése és védelme elsődleges fontosságú számunkra. Ennek érdekében minden esetben biztosítjuk, hogy a megadott adatokat kizárólag olyan mértékben kezeljük, amennyiben az az adott folyamat vagy intézkedés végrehajtásához szükséges, és megteszünk minden technikai és szervezési intézkedést, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Jelen adatvédelmi tájékoztatót azért készítettük, hogy Ön megkapja a szükséges információt arról, mi történik az adataival miután azt megadta a Társaság részére.

 

I. Adatkezelő adatai

Adatait az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. kezeli, ő minősül Adatkezelőnek.

 • Székhely:1091 Budapest, Üllői út 1.
 • Honlap: www.aegon.hu/adatbiztonsag

 

II. Az adatvédelmi tisztviselő

 • Neve: dr. Nagy László
 • Elérhetősége: adatvedelem@aegon.hu

 

III. Adatkezelés célja, jogalapja

Az adatokat egyértelműen meghatározott, konkrét cél érdekében gyűjtjük, és csak ezzel a céllal összeegyeztethető módon kezeljük.

A telefonos ügyintézés során a szerződésével összefüggésben történik az adatkezelés azon adatok tekintetében, melyeket a hívás során Ön bocsát a rendelkezésünkre. A cél a hívás során felvetett kérésének megválaszolása, problémájának megoldása, kárbejelentés felvétele.

 

Hangfelvétel rögzítése[1]

Call Centerünkkel folytatott beszélgetését rögzítjük a megtett intézkedések igazolása, a megtett nyilatkozat tartalmának visszaidézése, a nyilatkozó személyének és a nyilatkozattétel időpontjának azonosítása, a beszélgetésben résztvevők jogainak megóvása érdekében. Az adatkezelés egyrészt a szerződés teljesítésén, másrészt az adatkezelő jogos érdekén alapul. A beszélgetést lehetősége van bármikor megszakítani, ha ez Önnek nem felel meg, és az ügyintézés más módját választani, így a személyes vagy az online ügyfélszolgálatot.

A hangfelvételeket a szerződés fennállása alatt, illetve a Társaság jogos érdeke alapján, addig őrizzük meg, amíg a hívással kapcsolatban polgári, illetve bünetőjogi igény érvényesíthető. A Társaságnak ugyanis érdekében áll, hogy a későbbiekben igazolni tudja a beszélgetés során elhangzottakat az ügyfél kérésére, vagy egy esetleges hatósági eljárás során.

Társaságunk korszerű mentési rendszerrel biztosítja a beszélgetések módosíthatatlanságát, és megfelelő szintű védelmét.

 

IV.  Adatok kiadása, továbbítása külső fél részére

A személyes adatokhoz alapvetően a Társaság azon munkavállalói, tisztségviselői férnek hozzá, akiknek ez a feladatuk ellátásához szükséges, bizonyos esetekben azonban sor kerül külső fél részére történő adatátadásra is.

A Társaság jogosult az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozót igénybe venni.

A személyes adatok címzettjei:

 • olyan külső szolgáltatók, akik a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat látnak le, és ezen feladatok ellátása adatkezeléssel vagy adatfeldolgozással jár. A Telefonos ügyintézés során az ügyfelek gyors és hatékony kiszolgálása érdekében külső szolgáltatóként a Photel Online Solutions Kft-t és a Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft-t vesszük igénybe a kárbejelentések fogadása, illetve a díjrendezettségről való tájékoztatás során.

 

V. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az adatkezelő informatikai működését az adatkezelő tulajdonosa (AEGON N.V. székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia Cégjegyzékszám: 27076669), tulajdonában lévő  EDC Company (Cégjegyzékszám: SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, Egyesült Királyság) biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az AEGON nemzetközi cégcsoport Európai Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatait nem kezelik, csupán az adatok technikai továbbítását végzik.

VI. Adatmegőrzési idő

 • A hangfelvételeket a szerződés fennállása alatt, illetve addig őrizzük meg, amíg azokkal kapcsolatban polgári, illetve büntetőjogi igény érvényesíthető.

 

VII. Az érintett jogai

 1. Hozzáférési jog: ennek keretében kérhet visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, továbbá tájékozódhat annak részleteiről, így arról, hogy:
 • mi az adatkezelés célja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • hova továbbítottuk az adatokat (EU-n kívülre történő továbbítás esetén annak garanciái);
 • az adatok megőrzésének ideje;
 • nem közvetlenül (az Ügyféltől) gyűjtött adatok esetén, úgy mi az adatok forrása;
 • az érintett ügyfélnek milyen jogai vannak;
 • automatizált döntéshozatal, illetve profilozás ténye, valamint az alkalmazott logika, illetve a következmények.

Kérésére az Önre vonatkozó személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk.

 1. Helyesbítés: Ha azt tapasztalja, hogy az általunk nyilvántartott személyes adatai nem megfelelőek (pontatlanok, hiányosak), kérheti azok javítását, vagy kiegészítését.
 2. Törlés (elfeledtetés): kérésére töröljük személyes adatait, amennyiben
 • arra abból a célból, amiért rögzítettük korábban már nincs szükség,
 • visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap, ami az adatkezelést igazolja,
 • a Társaság jogos érdekéből történik az adatkezelés, Ön tiltakozik a kezelés ellen, és nincs olyan jogszerű ok, ami elsőbbséget élvez,
 • az adatok kezelése jogellenesen történik,
 • jogszabály írja elő azok törlését,

Ha az adatokat törölnünk kell, megteszünk minden lehetséges lépést – az elérhető technológia és a megvalósítás költségei figyelembe vétele mellett – annak érdekében, hogy tájékoztassuk a törlésről azokat, akikhez adatai eljutottak, és jelezzük feléjük a személyes adatokra mutató linkek és másolatok törlésének szükségességét.

A törlésnek vannak további nevesített korlátai, így ha jogi igények érvényesítése miatt, vagy közérdekű célból (népegészségügy, tudományos és történelmi kutatás miatti archiválás) szükség van az adatokra.

 1. Adatkezelés korlátozása: erre az alábbi esetekben kerülhet sor
 • ha vitatja az adatok pontosságát, és időre van szükség ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük,
 • ha jogellenes az adatkezelés, de Ön a törlés helyett kifejezetten korlátozást kér,
 • már nincs szükség az adatokra az adatkezelési célhoz, de kéri azok megtartását jogi igények előterjesztése érdekében,
 • ha az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapul, és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, az adatkezelést korlátozzuk mindaddig, amíg megállapítjuk, hogy a Társaság jogos érdeke elsőbbséget élvez-e.

A korlátozás azt jelenti, hogy az adatait csak tároljuk, kivéve, ha más intézkedést is kér, vagy az adatokra jogi igények előterjesztéséhez, van szükség, vagy más személy jogainak védelme, illetve fontos közérdek ezt indokolja.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Akkor élhet ezen jogával, ha az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapul. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy ez a jogos érdek olyan alapvető fontosságú, ami elsőbbséget élvez az ügyfél adatvédelemhez fűződő érdekeivel szemben.

 1. Adathordozhatóság

Ennek keretében kérheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatait elektronikus formában átadjuk Önnek, vagy egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek a technikai és adatbiztonsági feltételei adottak. Kérése olyan adatokra vonatkozhat, amit hozzájárulása alapján, vagy a szerződés teljesítése érdekében kezelünk, automatizált módon.

 1. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
A hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

 

VIII. Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás

A fent megjelölt adatkezelési célokkal összefüggő döntéshozatal során nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt.

 

IX. További célú adatkezelés

A rendelkezésünkre bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölt céltól eltérő célra nem használjuk az Ön hozzájárulása nélkül.

[1] 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 2:48 §